Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti: bizart3 s.r.o., se sídlem: Rozárčina 1480/7, Praha 4 140 00, identifikační číslo: 03762726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23731 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.folly.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

2.1. Při realizaci objednávky kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ proběhne registrace kupujícího. Touto registrací může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží, kontrolovat stav objednávky a měnit své registrační údaje. Registraci může zákazník provést i bez realizaci objednávky.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a chránit takto svůj uživatelský účet.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží   (dále společně jen jako „objednávka“)

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2701473686/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

4.1.4. bezhotovostně platební kartou;
4.1.5. bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jí zpřístupní v uživatelském účtu zákazníka.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, štětce na líčení apod.).

5.2. Odstoupit od kupní smlouvy nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 a čl. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Pokud bude vracené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část a do doby převzetí zboží kupujícím kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li již hrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Záruční doba

6.1. Prodávající poskytuje standardní záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

6.2. Záruční doba může být kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

6.3. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before".

6.4. Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.

6.5. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.

6.6. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

 1. Reklamace

7.1. Kupující má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

7.2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

7.3. V případě, že kupující přebírá zásilku od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

7.4. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní zboží.

7.5. Reklamační řád:

7.5.1. Kupující je povinen obrátit se na kontaktní údaje prodávajícího buď telefonicky: +420725502956 nebo emailem: poradime@folly.cz.
7.5.2. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby kupující zanechal své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a email).
7.5.3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o způsobu řešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci.
7.5.4. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
7.5.5. O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.
7.5.6. V případě že prodávající nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz.
7.5.7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

7.6. Možnost reklamace se nevztahuje na:

7.6.1. Použité kosmetické přípravky bez zjevné závady, jež nelze vracet z hygienických důvodů.
7.6.2. Zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa kupujícímu již v době nákupu.
7.6.3. Vady vzniklé na věci způsobené běžným opotřebením.
7.6.4. Vady zboží, jež jsou způsobeny kupujícím a vznikly nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího nebo návštěvníka webového rozhraní obchodu (dále jen „návštěvník“), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “nařízení GDPR”) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který vstupuje v platnost dne 25. 05. 2018.

11.2. Osobní údaje kupujícího nebo návštěvníka dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat provozovatel webové stránky www.folly.cz společnost bizart3 s.r.o., se sídlem: Rozárčina 1480/7, Praha 4 140 00, identifikační číslo: 03762726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23731 (pro potřeby odstavce 11 dále jen „správce“).

11.3. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu kupující nebo návštěvník poskytne v souvislosti s využíváním služeb správce a to například v rámci objednávky, přihlášením se k odběru informačních newsletterů, či využitím některé jiné služby, kterou správce poskytuje a kupující nebo návštěvník využije. Hlavními důvody zpracovávání osobních údajů kupujícího nebo návštěvníka správcem je umožnění:

- spravování uživatelského účtu kupujícího nebo návštěvníka sloužícího k poskytování služeb, o které kupující nebo návštěvník projevil zájem,

- vyřízení a zaslání objednávky,

- připsání došlé platby k vytvořené objednávce nebo odeslání platby v rámci reklamace nebo storna objednávky,

- poskytování výhod v rámci věrnostního programu nebo marketingových akcí,

- zvyšování kvality služeb a komfortu obsluhy,

- zodpovězení dotazů nebo vyřízení reklamace.

11.4. Správce může osobní údaje zpracovávat jednak na základě uděleného souhlasu kupujícím nebo návštěvníkem, ale také na základě svého oprávněného zájmu či pro splnění uzavřené kupní smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Dalším důvodem umožňujícím správci zpracovávat osobní údaje kupujícího nebo návštěvníka i bez jeho souhlasu je plnění povinností vyplývající ze zákona.

11.5. Kupující nebo návštěvník správci aktivně poskytuje některý z níže uvedených údajů po účely uvedené u každého údaje:

a. Email (pro zasílání informací o stavu objednávky a pro zasílání informačních newsletterů)

b. Jméno a příjmení (pro správnou identifikaci při doručení objednávky)

c. Kontaktní a/nebo doručovací adresa ve formátu ulice, číslo domu, město a PSČ (pro správnou identifikaci při doručení objednávky)

d. Telefonní číslo (pro zasílání informací o stavu objednávky a pro zasílání informačních zpráv a vzkazů)

e. Platební údaje (pro správné připsaní nebo odepsání platby)

Dále pak kupující nebo návštěvník správci poskytuje některý z níže uvedených údajů tím, že využívá jeho služby:

a. IP adresa

b. Soubory cookies (v případě online služeb)

c. Případně jiný online identifikátor

11.6. Kupující nebo návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro možnost další potřebné komunikace. Nezvolí-li kupující nebo návštěvník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

11.7. Kupující nebo návštěvník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

11.8. Osobní údaje kupujícího nebo návštěvníka může správce poskytnout třetí straně v rámci oprávněného zájmu. Takové třetí strany jsou zpravidla subjekty, které doručují objednané zboží, jako například Zásilkovna s.r.o., Česká pošta s.p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), banky a jiné finanční instituce, prostřednictvím kterých správce posílá nebo přijímá platby, nebo společnosti, prostřednictvím kterých správce sbírá a vyhodnocuje zpětnou vazbu nebo ohodnocení svých služeb jako například Heureka Shopping s.r.o. (Heureka.cz), Seznam a.s. (Zbozi.cz), Smartsupp.com, s.r.o. (Smartsupp.cz), Red Media s.r.o. nebo společnosti, které správce využívá jako své dodavatele služeb jako například The Rocket Science Group LLC (mailchimp.com), Microsoft Corporation Ltd.(služba Office 365) apod.

11.9. Správce průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud správce vyhodnotí, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikviduje. Správce uchovává osobní údaje po celou dobu, kdy kupující nebo návštěvník využívá služeb správce a následně po dobu deseti let.

11.10. Požádá-li kupující nebo návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů nebo pokud chce souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,  správce je povinen mu vyhovět. O takovou informaci může požádat prostřednictvím elektronické pošty na adrese poradime@folly.cz nebo v písemné podobě na adrese bizart3 s.r.o. (Folly.cz), Rozárčina 1480/7, Praha 4 140 00.

 1. Doručování

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: bizart3 s.r.o. (Folly.cz), U Průhonu 660/22, 170 00 Praha 7
adresa elektronické pošty: poradime@folly.cz

Provozovatel internetového obchodu folly.cz a výhradní vlastník značky FOLLY je společnost bizart3 s.r.o., Rozárčina 1480/7, Krč, 140 00 Praha.

Bizart3 s.r.o. je zapojen do systému EKO - KOM pod číslem EK-R00180052.